خوش باش

هوالحبيب


امروز وقتي داشتم با سرعت خودم را به کتابخانه، که در قلب پارک آرام گرفته، مي‌رساندم، دلم مي‌خواست براي چند دقيقه بنشينم رو يکي از نيمکت‌ها. چشم‌هايم را ببندم و چند نفس عميق بکشم. براي لحظاتي گوش‌هايم را ميهمان نغمه سرايي گنجشک‌هايي کنم که از شور بهار مي‌خواندند. مشامم را پر کنم از عطر بنفشه‌هايي که سر صبحي ذوق کرده بودند. اما وقتش نبود. به اندازه کافي اين روزها فرصت‌ها را سوزانده‌ام. قدم‌هايم را تندتر کردم. اما وقتي پيچيدم سمت درختچه شيشه‌شوي، شاخه‌هاي سربه زيرش مرا بي‌هوا ‌برد آن سوي شهر، جايي که تو در گوشه‌اي از خاکش آرام گرفته‌اي. حالا آنجا حتما طاووسي‌ها به گل نشسته‌اند و عطرشان با بوي سحرآميز زيتون تلخها در آميخته است. حتما آنجا هم بهار حال بلبل خرماها را خوب کرده است و آنها هم حال تو را. خوش باش با بهار مثل همه آدم‌ها. بي‌خيال من و دلگيري‌هاي اين روزهايم. من از همين‌جا حمدم را برايت مي‌خوانم رفيق!


منبع این نوشته : منبع
بهار

خوش باش

هوالحبيب


امروز وقتي داشتم با سرعت خودم را به کتابخانه، که در قلب پارک آرام گرفته، مي‌رساندم، دلم مي‌خواست براي چند دقيقه بنشينم رو يکي از نيمکت‌ها. چشم‌هايم را ببندم و چند نفس عميق بکشم. براي لحظاتي گوش‌هايم را ميهمان نغمه سرايي گنجشک‌هايي کنم که از شور بهار مي‌خواندند. مشامم را پر کنم از عطر بنفشه‌هايي که سر صبحي ذوق کرده بودند. اما وقتش نبود. به اندازه کافي اين روزها فرصت‌ها را سوزانده‌ام. قدم‌هايم را تندتر کردم. اما وقتي پيچيدم سمت درختچه شيشه‌شوي، شاخه‌هاي سربه زيرش مرا بي‌هوا ‌برد آن سوي شهر، جايي که تو در گوشه‌اي از خاکش آرام گرفته‌اي. حالا آنجا حتما طاووسي‌ها به گل نشسته‌اند و عطرشان با بوي سحرآميز زيتون تلخها در آميخته است. حتما آنجا هم بهار حال بلبل خرماها را خوب کرده است و آنها هم حال تو را. خوش باش با بهار مثل همه آدم‌ها. بي‌خيال من و دلگيري‌هاي اين روزهايم. من از همين‌جا حمدم را برايت مي‌خوانم رفيق!


منبع این نوشته : منبع
بهار

وداع

هوالحبيب


صداي نوحه‌خوان تمام صحن را پر کرده


با سوز مي‌خواند امين الله را


گام‌هايم سست مي‌شود


اين دو روز حسرت يک بار شنيدنش را داشته‌ام


برمي‌گردم سمت حرم


و نگاهم از گنبد


مي‌رود بالا


 سمت پرچم سبزي که


 خرامان در باد مي‌لرزد


انگار کسي دلم را چنگ مي‌زند


مي‌خواهم همانجا بنشينم روي زمين


و مثل آسمان بالاي سرم زار بزنم


دل کندن از بهشت شما سخت است


از نشنيدن زمزمه زائراني


که ذکر گرفته‌اند يا رئوف و يا رحيم


وقتي با شوق خود را


به دامان ضريح رسانده‌اند


با خودم مي‌گويم


پس کي مي‌رسد زماني که


زمين گيرم کني آقا...


منبع این نوشته : منبع

وداع

هوالحبيب


صداي نوحه‌خوان تمام صحن را پر کرده


با سوز مي‌خواند امين الله را


گام‌هايم سست مي‌شود


اين دو روز حسرت يک بار شنيدنش را داشته‌ام


برمي‌گردم سمت حرم


و نگاهم از گنبد


مي‌رود بالا


 سمت پرچم سبزي که


 خرامان در باد مي‌لرزد


انگار کسي دلم را چنگ مي‌زند


مي‌خواهم همانجا بنشينم روي زمين


و مثل آسمان بالاي سرم زار بزنم


دل کندن از بهشت شما سخت است


از نشنيدن زمزمه زائراني


که ذکر گرفته‌اند يا رئوف و يا رحيم


وقتي با شوق خود را


به دامان ضريح رسانده‌اند


با خودم مي‌گويم


پس کي مي‌رسد زماني که


زمين گيرم کني آقا...


منبع این نوشته : منبع